Obchodné Podmienky - nanoway, nanoprodukty, antifog, tekute stierace, impregnacia,

Follow Us

New Age Nanotechnology
logo
Kg
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obchodné Podmienky

O nás


OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky sú platné do doby vydania nových obchodných podmienok
Obchodné podmienky vydané 1. 6. 2009 upravené 1.2.2016

OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie písomné (napr. elektronickou poštou), a to také, ktoré je realizované po predošlom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je pokladaná za záväznú pre obidve strany, pokiaľ nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v dobe potvrdenia. Za dôležité podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu.

STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky zo strany kupujúcehoKupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto konaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody v prípade, že v súvislosti so zaisteným tovarom už došlo k vynaloženiu dokázateľných nákladov, ako zbytočná doprava a pod.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa ďalej riadi zákonom č. 367/2000 (viac v ďalších bodoch).súlade so zákonom č. 367/2000 máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. P
odľa legislatívy EU sa to mení od 13.6.2014 na 14 kalendárnych § 7 ods 1, platí od dňa prevzatia tovaru napríklad od kuriéra (alebo jeho poslednej časti ak sa skladá z viacerých zásielok) § 7 ods 4.
Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok. Kontaktovať nás (písomne, e-mailom " vzorový formulár "), že žiadate o odstúpenie od zmluvy. Uveďte dátum objednávky, číslo faktúry, variabilný symbol a dátum dodania tovaru. Ak Vám tovar už bol doručený a ste ho prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú na hlavnéj stránke kontakt na www.nanoway.sk a to za nasledujúcich podmienok:
1.
Zo zákona znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ.
2. musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (a zabalené tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu tovaru)
3. nesmie byť použivaný , len vyskúšaný
4. musí byť nepoškodený
5. s kópiou dokladu o kúpe
6. Tovar prosím posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku)splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme zloženkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru. V prípade nedodania kompletného tovaru alebo inak odporujúcim vyššie uvedeným podmienkam, sa termín posúva do doby dodania plnohodnotného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok, nebudeme akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený do 14 dní na náklady odosielajúceho späť.
6. Pri použivaní tovaru sa strháva časť sumy za používanie a to podľa platného požičovného cenníka.   

DODACIE PODMIENKY


Dodávka predmetu plnenia (objednaného tovaru) bude odoslaná v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-3 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia doba dlhšia po dohode s kupujúcim.Rozvoz tovaru zabezpečujeme po celom Slovensku prostredníctvom Slovenskej pošty a prepravnou spoločnosťou GLS. Náklady na dopravu hradí odberateľ ak není uvedené inak. V iných prípadoch hradí iba alebo aj jednorazový manipulačný poplatok na celú dodávku vo výške  3,-€ bez DPH..

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Užívaním internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Súhlasíte s tým, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode mailom alebo telefonicky. Pokiaľ si nebudete priať tieto informácie, môžete ich zasielanie ukončiť mailom na adrese obchod@nanoway.sk náš internetový obchod si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s údajmi.
-Vaše osobné dáta budú podľa zákona chránené a neposkytované tretej osobe a po odoslaní objednávky vymazané. Použitie osobných údajov je výlučne na uspokojenie zákaznika, odoslanie objednávky. V prípade ďalšej objednávky je nutné zadať údaje opätovne.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky, ktoré sú v plnom znenív nasledujúcich bodoch alebo v písomnom prevedení na prevádzke predávajúceho.

ZODPOVEDNOSŤ ZA POŠKODENÝ TOVAR A ZÁRUKA
Svojvoľným zásahom - opravou alebo inou úpravou v dobe nároku na reklamáciu zákazník stráca nárok na reklamáciu.
Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti prepravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie prepravca, tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s prepravcom poskytnutá primeraná zľava (ak ho preberie) alebo si objedna nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúcim, kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že dorazil nepoškodený vinou prepravy. Neskoršie reklamácie spôsobené vinou prepravy budú zamietnuté. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nie je možné teda považovať za vadu a nejde ani reklamovať.prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na:
1. bezplatné uvedenie spotrebného tovaru do stavu odpovedajúcemu zmluve prostredníctvom opravy
2. primerané zníženie kúpnej ceny
3. náhradné dodanie tovaru
4. odstúpenie od zmluvy.
Na rovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov, ak sa nejedná o tovar podliehajúci skaze, alebo tovar v komise a tovar, ktorý má zníženú životnosť bežným opotrebením (pneumatiky, ...)

POSTUP REKLAMÁCIE

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte nasledujúci chronologický postup:
1. Kontaktujte telefonicky, alebo e-mailom našu firmu a poverený pracovník s Vami preberie postup reklamácie.
2. Zašlite tovar na určenú adresu doporučene, aby ste mali doklad o tom, že ste tovar poslali a kedy.
   
Zo zákona znáša náklady na vrátenie tovaru spotrebiteľ.
   Tovar zasielajte iba v originál balení, inak neručíme za prípadné mechanické poškodenie.
3. Pri osobnom podaní reklamácie je nutné tovar odovzdať vrátane pôvodného obalu..


  • ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prípadné spory medzi Dmoto a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Dmoto pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky